Teatterikeskuksen lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2020

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 24.10.2019

Teatterikeskus ry:n lausunto hallituksen esityksestä talousarvioksi vuodelle 2020 sekä valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 on esittävän taiteen kentän näkökulmasta paljon positiivista. Taiteen edistämiskeskuksen jakamiin harkinnanvaraisiin avustuksiin esittävän taiteen vapaalle kentälle on tulossa kipeästi kaivattu 3 milj. euron lisäys. Valtionosuustoimijoille esitetään myös merkittävää korotusta yksikköhintoihin.

Teatterikeskus edustaa laajasti koko esittävän taiteen vapaata kenttää. Haluamme tuoda sivistysvaliokunnalle tietoon, että vaikka olemme iloisia vuodelle 2020 esitetystä 3 milj. euron lisäyksestä, se ei riitä yksistään korjaamaan pitkään aliresursoidun ja alati kehittyvän, monitaiteisen kentän rahoitusvajetta.

Vapaan kentän toiminta-avustusten tulisi olla riittäviä, jotta toimijat pystyvät maksamaan asianmukaista palkkaa korkeasti koulutetuille taiteilijoille ja hallintohenkilökunnalle. Nyt vapaan kentän yhteisöissä tehdään työtä säännöllisesti myös henkilökohtaisilla apurahoilla tai jopa palkatta. Riittävän suuri julkinen tuki vahvistaa ketteriä ja taiteellisesti korkeatasoisia toimijoita, niin että ne pystyvät palkkaamaan uutta henkilökuntaa, kasvattamaan omarahoitusosuuttaan ja näin luomaan positiivisen talouden kierteen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesityksessä ollut 4 milj. euroa vuodelle 2020 takaisi nykyisille toimijoille riittävän suuret toiminta-avustukset, minkä lisäksi vuodelle 2021 rahoitusta tulisi lisätä ainakin 2 milj. euroa nyt ehdotetun 0,5 milj. euron sijasta uusien toimijoiden saamiseksi toiminta-avustuksen piiriin.

On myös huomioitava, että esimerkiksi Tanssin talo tulee vuonna 2020 uutena, isona toimijana jakamaan nyt jo pientä rahoitusosuutta vapaan kentän yhteisöjen kanssa. Kentällä onkin aiheellinen huoli, kuinka pienestä määrärahan lisäyksestä riittää sekä kentän nykyisille toimijoille että toisaalta riittävän rahoituksen ansaitsevalle uudelle tuotantoalustalle. Tanssin talon rahoitus tulisi ratkaista erillään nykyisten vapaan kentän ryhmien rahoituksesta tai harkinnanvaraisiin avustuksiin tulisi osoittaa niin suuri lisäys, että Tanssin talon rahoittaminen ei jarruta taiteellista sisältöä taloon luovien ryhmien kehitystä.

Esittävän taiteen harkinnanvaraisiin avustuksiin esitetty 3 milj. euron lisäys ei edelleenkään poista suomalaisen esittävän taiteen kentän räikeää epätasa-arvoa ja kahtia jakautuneisuutta. Taiteen edistämiskeskuksen jakamat esittävän taiteen toiminta-avustukset (teatteri, tanssi, sirkus, musiikki) tulisivat edelleen olemaan yhteensä vain n. 13 % siitä summasta millä rahoitetaan valtionosuusteattereita ja -orkestereita.

Nyt käynnissä olevan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on osaltaan em. jakautumisen vähentäminen ja kentän tasa-arvoistaminen. Pelkona kuitenkin on, että uudistus ei pysty avaamaan valtionosuusjärjestelmää riittävästi uusille toimijoille, vaan julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020-2023 uudistukseen osoitetut miljoonat vaikuttavat positiivisesti vain nyt jo vahvemmassa asemassa oleviin VOS-toimijoihin vapaan kentän jäädessä edelleen aliresursoiduksi.

Esittävän taiteen vapaan kentän rahoitukseen liittyy myös suuri huoli liittyen ennustettuun rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen alkavalla kehyskaudella. Taiteen edistämiskeskuksen jakamat harkinnanvaraiset avustukset ovat tähän saakka tulleet lähes yksinomaan rahapelitoiminnan tuotoista. Taiteen ja kulttuurin riittävä rahoitus tulee kuitenkin varmistaa tulevaisuudessa riippumatta, miten rahapelimarkkina kehittyy.

Teatterikeskus esittää, että Taiteen edistämiskeskuksen jakamat avustukset tulisi priorisoida pohdittaessa, mitkä rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetut erät siirretään rahoitettavaksi varsinaisista valtion budjettieristä. Taiteen edistämiskeskuksen tukema esittävän taiteen vapaa kenttä on koko Suomen kattava ammattitaiteilijoiden ja yhteisöjen verkosto, jonka osuus taiteen ja kulttuurin työllisyydestä, arvonlisästä ja hyvinvointivaikutuksista on merkittävä. Tämä tukisi myös hallitusohjelman kirjausta taiteen ja kulttuurin osuuden kasvattamisesta yhteen prosenttiin valtion budjetista.

Valtion tuki esittävän taiteen vapaalle kentälle on erittäin tärkeää, koska kuntien mahdollisuudet ja halu tukea vapaan kentän toimijoita ovat valtiotakin niukempia. Toisaalta vahva valtion tuki osoittaa vapaan kentän yhteisöjen merkittävyyden ja auttaa toimijoita hakemaan rahoitusta enemmän myös kuntasektorilta ja yksityisiltä markkinoilta.

Helsingissä 23.10.2019

Anna Veijalainen, puheenjohtaja, Teatterikeskus ry
Kaisa Paavolainen, vt. toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry

Kannanotot ja lausunnot

Teatterikeskuksen lausunto esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Teatterikeskus on antanut lausunnon esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Teatterikeskus kannattaa uudistuksen läpiviemistä, mutta ehdottaa muutoksia osaan uudistuksen kohdista. Lisäksi Teatterikeskus pitää välttämättömänä, että uudistukseen voidaan osoittaa hallitusohjelmaan kirjattu lisärahoitus, joka varmistaa uusien toimijoiden saamisen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Lue lisää...

Ehdotus esittävän taiteen VOS-järjestelmän uudistuksesta muuttaa nykyistä rakennetta vain vähän

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle keskiviikkona 26.2.2020. Uudessa järjestelmässä valtionosuus myönnettäisiin toimijoille joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi, ja järjestelmän piiriin voitaisiin hyväksyä toimijoita nykyistä laajemmin esittävän taiteen piiristä.

Teatterikeskuksen jäsenten näkökulmasta uudistusehdotukseen liittyy hyviä asioita: uudistukseen varatun lisärahoituksen turvin järjestelmän piiriin voitaisiin nostaa vihdoin uusia ryhmiä. Myös järjestelmään ehdotettu malli korotutusta valtionosuusprosentista esim. lapsille, kielivähemmistöille ja erityisryhmille tehtävän taiteen tukemisesta on kannatettava.

Vaikka uudistuksen tavoitteena oli lisätä joustoa ja vaihtuvuutta suhteessa nykyiseen VOS-järjestelmään, ovat lakiin tehtävät muutokset kuitenkin melko kosmeettisia. Näyttää siltä, että uudistus ei poista nykyisen järjestelmän jähmeyttä.

Nykyiset valtionosuustoimijat pääsevät todennäköisesti järjestelmään toistaiseksi ja uudet toimijat 3-vuoden määräaikaisella mallilla. Työryhmän omassa esityksessä todetaan: ”Suurella osalla valtionosuuden piirissä nykyisin olevista esittävän taiteen toimintayksiköistä toiminnan puitteet ja taloudelliset edellytykset ovat hyvin vakiintuneita ja niiden ylläpitäjät ovat tehneet toiminnan puitteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suuria, pitkävaikutteisia investointeja. Tällaisissa tapauksissa on epätodennäköistä, että toimintayksikkö menettäisi valtionosuuskelpoisuutensa lähitulevaisuudessa, ja toiminnan edellytysten pitkäjänteinen turvaamisen kannalta toimintayksiköt on tarkoituksenmukaista hyväksyä valtionosuuden piiriin toistaiseksi.” (Työryhmän esitys, s. 33)

Lisäksi työryhmän esityksessä myönnetään, että vaikka tavoitteena on joustavuuden lisääminen, sitä tuskin tapahtuu: ”On kuitenkin todennäköistä, että uudessakin järjestelmässä valtionosuuden saajien vaihtuvuus olisi käytännössä suhteellisen vähäistä ja erityisesti valtionosuuden piiriin toistaiseksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta niin suuret muutokset ovat epätodennäköisiä, että toimintayksikkö jäisi kokonaan valtionosuuden ulkopuolelle." (Työryhmän esitys, s. 24)

Esityksestä voi siis tulkita, että jos joustavuutta tulee, niin se todennäköisemmin tapahtuu Kolmivuotisten määräaikaisten valtionosuuksien kautta. Kolmivuotisen päätöksen saavat VOS-toimijat olisivat kuitenkin juuri niitä, jotka nousevat uusina toimijoina vapaalta kentältä. Mahdollinen jousto ja muutos olisikin siis muutosta vapaan kentän toimijuuden ja kolmivuotisen VOS-toimijuuden välillä.

Tämän lisäksi valtionosuus perustuisi edelleen toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaan yksikköhintaan, henkilötyövuosimäärään ja valtionosuusprosenttiin, eikä järjestelmään tuotaisi varsinaisia toiminnan tai taiteellisen laadun arviointiin liittyviä kriteereitä. Vapaan kentän toimijoita arvioidaan vuosittain Taiteen edistämiskeskuksessa laajasti toiminnan vaikuttavuuden, laajuuden ja taiteellisen laadun näkökulmista.

Teatterikeskus ja monet muut vapaan kentän edustajat esittivät uudistusta pohtineelle työryhmälle, että VOS-järjestelmän toimijoita tulisi arvioida kriteereillä, jotka olisivat jollain tavalla yhteismitalliset Taiken toiminta-avustusten kriteerien kanssa. Mitään tällaista uudistusesitys ei kuitenkaan tuo järjestelmään.

Yksi ainoista uusista vaatimuksista VOS-toimijoille tosin on, että ”toimintayksiköllä tulisi olla monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma”. Toistaiseksi valtionosuuden piiriin pääsevillä toimijoilla tätä toimintasuunnitelmaa tarkasteltaisiin kuuden vuoden välein. Esimerkiksi taiteellisen laadun osalta tehtävää vertaisarviointia tai syvällisempää toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointia ei siis edelleenkään uloteta VOS-toimijoihin, vaan järjestelmä pysyy hyvin laskennallisena.

Dikotomia tarkasti arvioidun vapaan kentän ja laskennalliseen rahoitukseen perustuvan VOS-järjestelmän välillä siis tulee jatkossakin säilymään.

Teatterikeskuksen näkökulmasta on hienoa, että ovi valtionosuusjärjestelmään on uudistuksen myötä auki vuoden 2021-2022 vaihteessa. Todennäköisesti vapaalta kentältä tulee hakemaan ja toivottavasti myös pääsemään monta uutta toimijaa VOS-järjestelmän piiriin.

Mutta jos ja kun lisärahaa ei sen jälkeen tule vähän aikaan tule – ja työryhmä itsekin myöntää, että on epätodennäköistä, että järjestelmän piiristä kukaan tippuu ulos – niin milloin on seuraava muutoksen mahdollisuus? Pitääkö vapaan kentän odottaa seuraavat 30 vuotta yritystä tasa-arvoistaa esittävän taiteen rahoitusrakenteita?

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote >>

Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi >>

Ehdotuksesta voi antaa lausunnon perjantaihin 3.4.2020 mennessä Lausuntopalvelussa >>

 

Teatterikeskuksen lausunto Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle 10.12.2019

Helsingissä 10.12.2019

Arvoisat kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet!

Lähestyn teitä liittyen Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksia 2020 koskevaan päätöksentekoon. Tiistain 10.12. jaoston kokouksessa päätettävänänne on suuri joukko avustuksia tulevalle vuodelle. Teatterikeskus iloitsee, että joukossa on monta esittävän taiteen vapaan kentän toimijaa, joiden toiminta-avustusta on esitetty korotettavaksi ensi vuonna. Nämä pienetkin korotukset tulevat todella tarpeeseen ja auttavat kehittämään organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja helsinkiläistä taidekenttää.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että em. korotuksia tehdään nyt toisten vapaan kentän toimijoiden kustannuksella.

Lue lisää...

Teatterikeskuksen lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2020

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 24.10.2019

Teatterikeskus ry:n lausunto hallituksen esityksestä talousarvioksi vuodelle 2020 sekä valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 on esittävän taiteen kentän näkökulmasta paljon positiivista. Taiteen edistämiskeskuksen jakamiin harkinnanvaraisiin avustuksiin esittävän taiteen vapaalle kentälle on tulossa kipeästi kaivattu 3 milj. euron lisäys. Valtionosuustoimijoille esitetään myös merkittävää korotusta yksikköhintoihin.

Lue lisää...

Ehdotuksia esittävän taiteen vos-uudistusta valmistelevalle työryhmälle

Teatterikeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin tiedotuskeskus, Tanssin talo, Cirko - Uuden sirkuksen keskus ja Vapaat tanssiryhmät ry lähettivät maanantaina 16.9.2019 yhteisen lausunnon tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle sekä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta tekevälle työryhmälle. 

Lue lisää...