Teatterikeskuksen lausunto Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle 10.12.2019

Helsingissä 10.12.2019

Arvoisat kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet!

Lähestyn teitä liittyen Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksia 2020 koskevaan päätöksentekoon. Tiistain 10.12. jaoston kokouksessa päätettävänänne on suuri joukko avustuksia tulevalle vuodelle. Teatterikeskus iloitsee, että joukossa on monta esittävän taiteen vapaan kentän toimijaa, joiden toiminta-avustusta on esitetty korotettavaksi ensi vuonna. Nämä pienetkin korotukset tulevat todella tarpeeseen ja auttavat kehittämään organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja helsinkiläistä taidekenttää.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että em. korotuksia tehdään nyt toisten vapaan kentän toimijoiden kustannuksella.

Esimerkiksi Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja KokoTeatterin avustuksiin esitetyt -7000 € ja -5000 € leikkaukset vaikuttavat suoraan siihen, kuinka monta esitystä ne pystyvät tarjoamaan ensi vuonna tai paljonko palkkaa ne pystyvät maksamaan korkeasti koulutetulle henkilökunnalleen.

Alle 80 000 euron suuruisista toiminta-avustuksista leikkaaminen ei kehitä helsinkiläistä vapaata kenttää, vaan näivettää yksittäisiä köyhiä toimijoita vielä köyhemmiksi ja katkaisee pahimmassa tapauksessa organisaatioiden hyvän taiteellisen ja toiminnallisen kehityksen. Esittävän taiteen vapaata kenttää tuntevan silmiin näyttää myös sattumanvaraiselta, miksi juuri em. toimijoilta leikataan yksittäisiä tuhansia, kun näiden toiminta kuitenkin vastaa kaupungin asettamiin avustuskriteereihin.

Esitämme, että te kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet, ottaisitte tasa-arvoisesti koko vapaan kentän toimintaolosuhteet huomioon. Pyydämme, että hyväksytte esityksen mukaiset toiminta-avustusten korotukset, mutta lisäksi päättäisitte nyt esitettyjen leikkausten perumisesta. Taloudellisesti tämä tarkoittaa joidenkin kymmenien tuhansien lisäystä toiminta-avustuksiin, mikä on prosentuaalisesti minimaalinen osa kokonaisuudesta. Kuten esityslistassanne todetaan: "Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2020 käytettävissä 16 818 000 euron avustusmääräraha."

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan esittävien taiteiden valtionosuuslain uudistusta, jonka tarkoituksena on nostaa vahvoja vapaan kentän toimijoita vuosien odotuksen jälkeen valtionosuuslain piiriin. Helsingin kaupungin kannattaa nyt panostaa esittävän taiteen vapaan kentän toimijoihin, jotta toimijoilla olisi seuraavan kahden vuoden aikana mahdollisuus kehittää toimintansa uuden VOS-lain vaatimalle tasolle. Tällainen panostus maksaa itsensä takaisin, kun Helsinki saa toivottavasti vuoden 2022 alussa uusia valtionosuusteattereita, -tanssiryhmiä ja -sirkusryhmiä, joiden tulot ovat vahvemmat ja säännöllisemmät kuin nykyisessä Taiteen edistämiskeskuksen harkinnanvaraisessa järjestelmässä.

Teatterikeskuksessa toivomme, että Helsingin kaupungin virkahenkilöt, poliittiset päättäjät ja esittävän taiteen tekijät voisivat säännöllisesti kokoontua yhteen keskustelemaan siitä, millä keinoilla ja mihin suuntaan helsinkiläistä esittävän taiteen kenttää kannattaisi parhaiten kehittää. Millekään organisaatiolle ei ole hyväksi, että kerran vuodessa jännitetään ja yllätytään yksittäisten tuhansien siirroista sinne tai tänne. Myös pieniä avustuksia saavat toimijat toivovat ja ansaitsevat pitkäjänteisempää harkintaa ja rahoittamista.

Parhain terveisin,

Kaisa Paavolainen
vt. toiminnanjohtaja
Teatterikeskus ry

Teatterikeskus on suomalaisen esittävän taiteen kentän ammattiyhteisöjen palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskuksen tarkoituksena on tukea ja edistää jäsentensä edustaman esittävän taiteen kentän toimintaedellytyksiä ja taiteellista toimintaa.