Toiminta

Teatterikeskuksen toiminta jakaantuu päälinjoiltaan edunvalvontaan ja palvelutoimintaan. Edunvalvonnan kohteena ovat päättäjät ja rahoittajat, palveluiden kohderyhmänä ovat Teatterikeskuksen jäsenyhteisöt. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa vapaan kentän yhteistä ääntä kehittämällä yhteistä edunvalvontaa ja toisaalta tukea jäsenten omaa toimintaa ja kehittymistä yhä laadukkaammin toimiviksi organisaatioiksi järjestön tarjoamien palveluiden avulla. Tavoitteet tukevat Teatterikeskuksen jäsenten omia tavoitteita tehdä korkealaatuista taidetta riittävillä resursseilla yleisön koettavaksi.

 

TEATTERIKESKUKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021


VAPAAN KENTÄN YHTEISEN ÄÄNEN VAHVISTAMINEN

Esittävän taiteen vapaan kentän toimijat ovat suuri ja moninainen joukko, jonka yhteistä ääntä on edelleen syytä vahvistaa ja saada kuuluville osana suomalaista taidepoliittista keskustelua.

Koronaepidemian aikana taide- ja kulttuurialan ahdinko on tullut esimerkiksi mediassa näkyväksi freelancereiden menetettyjen työtilaisuuksien kautta, mutta vapaan kentän pysyvät haasteet julkisen rahoituksen riittämättömyyden ja sen epävarmuuden kanssa ovat edelleen jääneet piiloon.

Teatterikeskuksen toiminnan ytimessä on vapaan kentän organisaatioiden yhteen kokoaminen ja vuoden 2021 tavoitteena edelleen yhteisen äänen vahvistaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että vapaan kentän omat näkemykset kentän tarpeista ja kehittämisestä tulevat kuulluiksi osana taide- ja kulttuuripoliittista keskustelua ja päätöksentekoon vaikuttavia prosesseja.

Vuoden 2021 tavoitteena on edelleen tarjota vapaan kentän yhteisöille alusta keskustella kentän tilanteesta, lisätä toimijoiden välistä dialogia ja vuorovaikutusta, ja keskustelun kautta muodostaa jaettuja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan kenttä yhdessä toivoo tilanteensa kehittyvän. Toimenpiteinä tavoitteen toteuttamiseen ovat esimerkiksi Teatterikeskuksen jäsenille ja laajemmin vapaan kentän yhteisöille järjestettävät keskustelutilaisuudet, jäsenille lähetettävät kyselyt, toimiston suorat kontaktit ja keskustelut jäsenten kanssa ja niiden kautta yhteisten kantojen muodostaminen järjestön hallituksen avulla.

VAPAAN KENTÄN RAHOITUKSEN PUOLESTA PUHUMINEN

Teatterikeskus puhuu aktiivisesti ja laajasti Taiteen edistämiskeskuksen jakamien esittävän taiteen harkinnanvaraisten toiminta-avustusten kasvattamisen puolesta, jotta esittävän taiteen vapaan kentän toimintaedellytykset paranevat.

Vuonna 2021 rahoituskeskusteluun vaikuttaa edelleen koronaepidemian tilanne: kun epidemia ja siihen liittyvät yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuvat keväällä 2021, tarvitsee esittävän taiteen ammattikenttä edelleen taloudellista lisätukea tilanteesta selviämiseksi.

Vuoden 2022 alusta voimaan tuleva esittävän taiteen valtionosuusuudistus tuo lisärahoitusta koko esittävän taiteen alalle, mutta Teatterikeskus tulee pitämään esillä sitä, että lisärahoituksesta ohjataan riittävä osuus vapaan kentän toiminta-avustusten kasvattamiseksi. Uudistuksesta huolimatta epäsuhta valtionosuustoiminnan rahoituksen ja vapaan kentän rahoituksen välillä säilyy, joten vapaan kentän lisärahoitustarvetta on edelleen syytä pitää esillä.

Koronaepidemia on kurittanut myös kuntien taloutta, mutta Teatterikeskus puhuu kevään kuntavaalien yhteydessä sen puolesta, että kunnalliset avustukset vapaan kentän organisaatioille kasvaisivat. Teatterikeskuksen näkökulmasta kulttuuriin panostaminen on myös hyvää talouspolitiikkaa. Tavoitteena on edelleen viestiä kunnallisille päättäjille esittävän taiteen vapaan ammattilaiskentän merkityksestä ja lisätä kuntapäättäjien ymmärrystä vapaan kentän olosuhteista ja rahoitustarpeesta.

TEATTERIKESKUKSEN OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Teatterikeskuksen tavoitteena on edustaa esittävän taiteen vapaan kentän toimijoita laajasti, jotta järjestö on uskottava kentän puolestapuhuja. Vuonna 2021 Teatterikeskus on tunnustettu esittävän taiteen vapaan kentän asiantuntija niin rahoittajien, päättäjien kuin vapaan kentän itsensä näkökulmasta. Teatterikeskuksen tavoitteena on, että järjestön asiantuntijuutta hyödynnetään, kun halutaan kuulla kokonaisnäkemystä vapaan kentän nykytilanteesta tai huomiota vapaan kentän toimintaan vaikuttavista muutoksista.

Teatterikeskuksen tavoitteena on tehdä toimivaa edunvalvontaa, tarjota mielekkäitä palveluita jäsenistölleen ja siten vahvistaa nykyisten jäsenten sitoutuneisuutta järjestöön. Tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenpohjaa, koska esittävän taiteen vapaalla kentällä toimii lukuisia ammattiorganisaatioita, jotka eivät ole vielä järjestön jäseniä. 

Teatterikeskus haluaa, että jäsenet tuntevat järjestön omakseen, jotta se voi uskottavasti toimia jäsentensä antamalla mandaatilla. Tavoitteena on kuunnella jäsenistön tarpeita ja kehittää palvelutoimintaa jäsenistön toiveita vastaavaksi myös vuonna 2021. 

Tutustu tarkemmin Teatterikeskuksen toimintasuunnitelmaan 2021 >>